Mechlab@EPSEM

To establish a long-term cooperation in the field of automotive development, Prof. Toralf Trautmann visited Escola Politècnica Superior d’Enginyeria de Manresa (EPSEM) at the beginning of November. In addition to lectures in front of students and discussions with colleagues, there was also enough time to enjoy local specialties.

From spring 2022, 3 students will do their bachelor thesis in the laboratory for automotive mechatronics (Mechlab) of the HTW Dresden. Cooperation in the new DAAD program BIP is also planned. For this purpose, an initially virtual team of the two universities and the BME Budapest will be formed. A real meeting is then planned for the summer of 2022 on the ZalaZone test site in Hungary to work on joint development projects.

Per establir una cooperació a llarg termini en el camp del desenvolupament de l’automòbil, el professor Toralf Trautmann va visitar Escola Politècnica Superior d’Enginyeria de Manresa (EPSEM) a principis de novembre. A més de conferències davant els estudiants i debats amb els companys, també hi va haver temps suficient per gaudir d’especialitats locals.

A partir de la primavera de 2022, 3 estudiants faran la seva tesi de grau al laboratori de mecatrònica de l’automoció (Mechlab) de l’HTW Dresden. També està prevista la cooperació en el nou programa DAAD BIP. Amb aquesta finalitat, es formarà un equip inicialment virtual de les dues universitats i el BME Budapest. Aleshores es preveu una reunió real per a l’estiu de 2022 al lloc de proves de ZalaZone a Hongria per treballar en projectes de desenvolupament conjunts.


The private end was a trip to the coast of Sitges. In addition to a wonderful beach, there is also a historic race track that can possibly also be used for practical excercices.

La conclusió privada va ser un viatge a la costa de Sitges. A més d’una platja meravellosa, també hi ha una pista de curses històrica que possiblement també es pot utilitzar per a pràctiques conjuntes.